Petrőczy Kata Szidónia: I.

I.

…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
Megvallom Istenem, gonoszt cselekedtem,
Sok bűnnel lelkemet én meg ferteztettem.

Csak az Úr egyedül az én segétségem,
Noha nem érdemlem, de van reménségem,
Hogy még megkegyelmez, és el nem hagy engem,
Tudom, hogy kínokot szenvedett érettem.

Zokogva könyörgök, szemed reám fordíts,
Hogy tisztuljon lelkem, Lelkeddel erősíts,
Penitenciára, kit kezdtem, bátoríts,
S irgalmasságodnak jó írával gyógyíts.

Istenem, adj erőt töredelmességre,
Szívembe malasztot tiszta könyörgésre,
Ez elkezdett harcon pokol seregére,
Nyertes legyen, s neved nagy dicsíretére.

Kárhozat rút mocskát mosd le én szívemről,
Bűnnek nagy fájdalmát vedd el bús fejemről,
Véreddel megváltott keserves lelkemről,
Ki téged megbántott, kis gyarló férgedrűl.

Az te szent testednek ostorozásaért,
Segíts meg engemet öt mély sebeidért,
Nyújtsad kegyelmedet drága halálodért,
Ne hagyj el engemet annak érdeméért.

Tarts meg én lelkemet, az kit belé adtál,
Kit nem pokolnak, de magadnak tartottál,
Az te szent véreddel drágán megváltottál,
És dicsíretedre neveltél s tápláltál.

Az én szívem pedig jótul elhanyatlott,
Az jót nem követvén az gonoszhoz hajlott,
Melyet az gyarlóság énnékem ajánlott,
Kárhozat tőribe, íme megakadott.

Szent Isten, engemet, szegény kis férgedet
Ne hagyj el, de segíts, hadd áldjam nevedet,
Énhozzám is mutasd, uram, jó kedvedet,
Hogy az megtérőkhöz nyújtod kezedet.

Igaz vagy Istenem és igen irgalmas,
Mint mennyen és földön csak te vagy hatalmas,
Látod az én szívem mely igen fájdalmas,
És nem gyógyíthatja kívüled senki más.

Drága szent véredért légy az én oltalmom,
Az gonosz sátánon légyen diadalmom,
Sok gonosz bűnömért ne add meg jutalmom,
Tekints szolgálódra, s enyhítsed fájdalmom.

Oh, szánj meg Istenem, s az én könyörgésem,
Én édes Istenem, ne bocsásd üresen,
Hogy én legyek példa sok bűnös térhessen
Penitenciára, s gyógyulást vehessen.

Nincsen tekívüled, aki segíthetne,
Hogy én szegény fejem üdvösséget nyerne,
Adjad, könyörgésem tehozzád felérne,
Az te kegyelmeddel, mint jó írral térne.

Ím bűn tömlöcéből tehozzád kiáltok,
S tetőled az égbül segítséget várok,
Kívüled, Istenem, semmit sem óhajtok,
Áldj meg Uram engem, ne fogjon az átok.

Áldott légy örökké teljes Szent Háromság,
Az ki bír mindennel, ő a hatalmasság,
Hiszem, hogy nékem is lészen irgalmasság,
Tőle megadatik üdvösség s boldogság.

Ámen.