Karinthy Frigyes: A rózsaszín terror

Kiáltvány a húszévesekhez

Halljátok a világnak
Húszéves milliói
Jövendő katonái
A nagy leszámolásnak
Mely lángba kell borítsa
Az elvénhedt világot
Halljátok harminchárom
Pontját és húsz parancsát
E proklamációnak
Amellyel fegyverekre
És forradalmi lázba
Lázítalak most barátim
Élő törvények ellen
Hirdetve Diktatúrát
Kemény parancsuralmat
És diadalmas végső
Győzelmét elveinknek
Ha vélem összefogtok
S zászlóm alá sietve
Megalkotjuk magunknak
Szívek világuralmát
Szívek ifjú tüzével
Vágyak izzó vasával
Tehát tűzzel és vassal
Ha másképp el nem érjük
Századik Birodalmát
A kilencvenkilencszer
Csődöt mondott leromlott
Kísérlet-államoknak
Alkotmány-vázlatoknak
Mik voltak a világon
Félre tehát utunkból
Ki már több mint húszéves
Ha kell magammal együtt
Kinek becsvágya úgyis
Meghalt és elviharzott
Reménytelen csatákban
Hogy majd Vezér lehessek
Testvéreim körében
Első a csupa elsők
Pompázó táborában
De hisz nem is lehetnék
Mindjárt előbocsátom
Hogyan gondoltam én ezt
A Rózsaszín Terrornak
Világában vezérül
Császárul és királyul
Nem félembert teszünk meg
Tökéletlen magányos
Csavargót a tömegben
Két félből lett Egészet
Választunk ott vezérül
Egy boldog párt szerelmes
Fiút szerelmes asszonyt
Akik körül sugárzik
Az ég s a fák nevetnek
Kik boldog bölcseségben
Kormányozzák a bölcsek
Boldogságára büszke
Ország királyi népét
S a fejedelmi Többest
(Mely csak kettesre illik)
Viselni végre méltók
A Törvényt ők teremtik
És szentesítik egyben
És őrködnek fölötte
Mint karmesteri pálcát
Páros jogart lengetve
Jelzik az összehangolt
Szívek szimfóniáját
Alkotmányos modorban
Amelynek Parlamentje
Mint legfelsőbb Hatóság
Sok üdvös rendelettel
Rózsaszín rémületbe
Dermeszti a világot
És ritka révületre
Szoktatja szíveinket
Amelynek parlamentjét
Több misztikus miniszter
S néhány szépbiztos útján
Csak költők és zenészek
Alkotják és szavazzák
Ahogy a szív szavaz meg
Legtitkosabb hitével
Kiválasztott szerelmet
Ez általános titkos
Választás megbizottja
Előterjeszti aztán
A szép vezéri párnak
Amit javall s kigondol
Az emberek javára
Sok fontos újításban
Teremtő képzelettel
Mert ez lesz a legelső
Minisztérium helyett
Egy új misztériuma
A képzelet-ügyeknek
(Office Fantasiarum)
Mely rögtön kiegészül
Kísérő muzsikával
Mit a Fülügyminiszter
Szolgáltat a hazának
Ha a pénzügyminiszter
Az adókat behajtja
Csengő-bongó rímekből
És sok szívdobbanásban
Mit lelki gazdagság és
Érdem szerint fizet be
Az érzelmek piarcán
Kiváltságos szerencsés
Hogy a fölöslegéből
Táplálni is lehessen
A lelki nyomorékot
A szépművelődésnek
Tanköteles világát
A közlekedésüggyel
Teljes harmóniában
Közlekedvén a tiszta
Belátás és megértés
Virágos országútján
Egyébként a vitában
Ha Tisztelt Ház ülést tart
Versben muszáj beszélni
Hacsak lehet dalolva
Egy halkan elmerengő
Hangszer kíséretében
Ugyanez áll az uccák
És járművek rendjén a
Kötelező beszédre
Tehát a vezetővel
A villamos perronján
Eszmét cserélni illik
A jegyszedő azonban
Előírt versikével
Kell kérje a bilétát
(Mintahogy most is látni
Az étkezőkocsikban
“Es wird höflich gebeten
Nur gegen Nota zahlen”
Vagyis csak nóta ellen
Kell és szabad fizetni)
Jelenti ez sok minden
Törvény megváltozását
És új szokásuralmat
A kötött-szó szabályát
Most majd meg kell tanulni
A “daltalan sziveknek”
Mert lesz ballada-kényszer
Mindenkinek egy verset
Be kell naponta vinni
Az álomhivatalba
Ahol majd ellenőrzik
Fiúk leányok álmát
S a Hogylétellenőrző
Hivatalnak beküldik
Ott mérleget csinálnak
S akárki kérdi tőled
Meleg részvéttel “hogy van?”
Egy telefonhívásra
Kapsz részletes jelentést
Mert boldogság és bánat
Színes hullámverése
Az életünk folyása
Ezért a mosolyunkról
És elködlő szemünkről
Naplót vezet az Állam
De külön is tanítják
Minden népiskolában
A kettős könny-vezetés
És népnevetés-tannak
Bonyolult tudományát
Aztán sorjába jönnek
Szigorított tilalmak
Ezek között az első
A munkatilalomról
Szóló drákói törvény
És a hodfényfürdőknek
Teljes bevezetése
A mezőgazdaságban
Főfontosságú kérdést
Tűznek ki napirendre
Hogy lesz-e gyümölcs a fán
Amelynek nincs virága?
De a Tábla is végre
Letárgyalja a nagy pert
És döntést hoz a tárgyban
Hogy kié volt sajátlag
Az elfojtott sikoltás
S mi zuhog mint keserves
Malomkő a pokolban
S a mennyek boltozatján
Ki harsog és dörömböl
Miközben a rendőrség
Majd szépen kinyomozza
Hogy szép szemed világa
Vajon hová merült el
És a tarka szivárvány
Hová került az égről
S az ifjúság hová lett
Karöltve a királyi
Vén csillagász urakkal
Akik köteleztetnek
Pár pontos számításra
Például hány csillagból
Áll a szemed te Zsófi
S hogy meg ne feledkezzünk
A közegészségügyről
A klinikák bejáró
Beteglétszáma kap majd
Egy szürkék hegedősét
Mivel a költő nem lesz
A szürkék hegedőse
Ugyanott a sebészet
A megrepedt szíveknek
Egy új tanszéket állít
És transplantációval
Pótolja a fájdalmas
Szívet kivéve onnan
S tesz egy követ helyébe
A verslábakra mankót
Szerel fel ahol illik
S a megsértett hiúság
Nyitott sebét bevarrja
Így a teljes szabadság
Világa kivirágzik
S a cenzurát e boldog
És büszke distichonban
Mit hálatelt kebellel
Skandálunk fel az égre
Csak a cezúra-kényszer
Ollója vágja ketté
S a félelem hogy egyszer
Ellenséges hatalmak
Megirigyelve sorsunk
Ránktörnek nagymerészen
Az átkos és veszélyes
Rút Józanész nevében
De mi akkor se félünk
Mert akkorára lesz már
Hatalmunk védekezni
Hadügyminiszterünknek
Politikája mellett
Ki közben óriási
Erődítményt szerelt fel
Végiglen a határon
Egy mérhetetlen sorban
Légváraink merednek
Felhőbefúrt toronnyal
Miken gránát ki nem fog
Se gáz se más erőszak
Legfeljebb egy kaján és
Hitetlen és gúnyos szó
Vagy görbe pillantása
Disznófejű Nagyúrnak
Vagy egy hajszál a hűtlen
Leányka üstökéből
Ám akkor is lesz bennünk
Bátorság szembeszállni
A zsarnok napvilággal
S a rózsaszín terrornak
Kiáltván jelszavát és
Dalolván himnuszát a
Nagy rózsaszín ködökbe
Ködfolttá szétoszolni
Miközben két vezérünk
Megénekelt alakját
Titániát s Oberont
A felhők visszaszívják.