Balassi Bálint csillagai

1554. október 20-án született Balassi Bálint, aki, minthogy akkoriban a Juliánus naptár volt érvényben, a Skorpió jegyében látta meg a napvilágot. A horoszkópja, azaz születési óraképe elkészítéséhez ismét a Trentai Gábor asztrológus által pontosított képletet vettem alapul, így a születés óráját reggel három perccel nyolc óra utánra tettem.

Balassinak nemcsak a Napja, de a felkelő jegye is a tüzes és szenvedélyes Skorpió jegyébe esik. Ez, figyelembe véve, hogy e jegy ura az erőszakos Mars és az ösztönök vezette Plútó, nagyon is leírja költőnk tüzes, vérmes természetét. Különösképpen azért, mert születésének e két ura oppozícióban van, azaz egymással szemben helyezkedett el az égen megszületése pillanatában, amely csillagállás a fizikai valóságban megjelenő szülöttjére is sok belső feszültséget ró. Annál is inkább, mivel az aszcendens úr Marssal együtt álló nedves, lelkes Hold még inkább a lélek cseppfolyós terepére viszi el ezt a tüzes energiát. Ezért történhetett meg azonban az is, hogy Bálint nemcsak a hadakozásban, a kardforgatásban, de a lélek vizein evezvén a tollforgatásban is oly jeles tudott lenni. A Hold-Mars együttállás amúgy is a zsenialitás jelölője, hiszen az érzelem és a tettek itt egy tőről fakadva mutatkoznak meg. E csodás együttállás az Oroszlán 26⁰-27⁰-ain állva ráadásul a Regulus csillaggal együtt mutatkozik meg képletében: ez pedig kétségtelenül felteszi Balassi fejére a koronát, lévén ez a királyok és hadvezérek csillaga. Mivel a Mars személyiségjelölő, ezért kifejezetten erős a hatása, amely a felfokozott bolygóállásokban még inkább tüzet fogó: rendkívüli hatalomvágyat ébreszt, nagy emelkedést és sikereket biztosít, született vezetővé tesz. De az emelkedést gyakran bukás követi annál, aki e csillag égisze alatt látta meg a napvilágot. Szerencsés módon a szellem házában mutatkozik meg a Hold–Mars–Regulus eme hármasa, ami mindjárt el is emeli, a fizikai valóságon túlivá teszi hatását. Természetesen – aszcendens úrról lévén szó – ez egyben azt is jelzi, hogy Balassi Bálint is születetten magasrendű ember, s ezért királyságát a szellem birodalmában, vagy, ha úgy tetszik, az irodalomban is kivívta. S e térben, mely talán kevésbé rögös, mint a földi pálya, nem is bukott el – nem úgy a földi életében.

Balassi Bálint domborműves emléktáblája a zólyomi várkapunál. Kő Pál alkotása. Forrás: kozterkep.hu / Szórád Péter

Az írás, az irodalom jelentőségét emeli ki képletében a másik születési uralkodó Plútó helyzete a hármas házban, mely a kapcsolatok, a beszéd háza, és persze magasabb rendű emberek esetében egyértelműen az írásé is. Mivel a Hold és a Mars opponálja ezt az ösztönösséget és a tudattalan kirobbanó energiáit jelző planétát, az érzelmi töltése igen magas ennek a konstellációnak. A lírája éppoly tűzzel teli Balassinak, mint a harcmodora. Tán az sem véletlen, hogy oly sokszor megénekelte Mars istent – bizonnyal tudta, hogy ez a vörös bolygó uralta születését, hisz ez állt magasan fenn az ég közepén akkor a fogyó Holddal karöltve. „Immár uram is más, Pallas és vitéz Mars…” vallotta maga is lengyelhoni bujdosásának kezdetén.

A Mars ugyan nagy erővel áldotta meg őt, de a fogyatkozó ezüstös kísérő mégiscsak kedvezőtlen csillagzat: csökkenő, elfogyó életerőt mutat.

Ám nemcsak a harcias Mars, de a szép Vénusz is uralta költőnk személyiségét: az első házban a Nyilas jegyében állva kifejezetten szép, nyúlánk, vonzó külsővel áldotta meg poétánkat, és tompította személyiségének marcona vonásait. A költészet, a művészetek felé is bizonnyal ez a női, szeretetre, szépségre, vágyakozásra gerjesztő bolygó indította el Balassit, aki különben tán csak a harcokban és a bíróságokon lehetett volna híres, hírhedt.

A Vénusz, kit sokszor szívesen emleget költeményeiben, többnyire Júliával vagy más szerelmekkel azonosítva, nemcsak azért igen fontos bolygója Balassinak, mert a személyiség házában áll, hanem mert ugyanakkor a társ házának ura is. A kapcsolat csupa illúzió és ábránd azonban: a Vénusz a deszcendensen álló Neptunusszal nehéz fényszögben állva jelzi a mesés szerelmeket, melyek csak nehezen, és akkor is inkább falsul, csalódásokkal telve valósulhattak meg. De ami a való világban csalódás, az a költészetben attól még igazán mesés és illúziókkal telt lehet. Sőt, e terepen a lehetetlen csak tüze és fűtője a nagyságnak és az örökké tartónak: a plátói szerelmet kedvelik leginkább a múzsák, mert az visz igazán el az örökkévalóságba. Nem meglepő, hogy képletében a Nyilas 15⁰-án álló Vénusz is egy állócsillaggal, a Ras Algethival áll együtt, mely, akárcsak a Regulus, merészséget és hatalomvágyat adományoz neki, az ehhez szükséges szellemi-értelmi képességekkel. Ezt a világhódító vágyat aztán a Vénusz terepén is igyekezett kamatoztatni Balassi Bálint, alighanem nagy sikerrel. Igaz, hogy az érzelmei tüzét mindig is a neki ellenálló nők szították fel – verseit többnyire plátóin szeretett Júliájához írta.

Balassi Bálint emléktáblája Esztergomban. Nagy János alkotása.

Ám akár plátóian, akár beteljesülten szeretett a költő, e szerelmeket mindig küzdelmessé tette Balassi jellemének kettőssége, amelyet a Plútó és a Mars fentebb leírt huzavonás fényszöge okozott: ennek az embernek lételeme volt a küzdés, a párviadal, és ez alól bizony a nászi ágy sem volt kivétel. Nem is véletlen, hogy szerelmeivel, feleségével, de jóformán mindenkivel pereskedett, csupa harc, párviadal volt az élete. Mindez persze a saját születési uralkodóknak, a Skorpiót egyaránt uraló Marsnak és Plútónak a szembenállásából fakad, amely planéták Balassi személyiségének meghasadtságát jelzik. Ezt a harcot élte ki minduntalan szerelmeiben, ám az már Vénusz-Aphrodité szerelemistennő érdeme, hogy a harc esszenciája végül is remek versekben kristályosodott ki. Ennek a küzdelmes életnek köszönhetjük első nagy lírai költőnket, első klasszikusunkat.

A költők valaha énekelve, táncolva adták elő műveiket. Balassi is megjegyzi verseihez, minek a nótájára kell előadni azokat. A táncát sajnos már csak hozzáképzelni tudjuk. De ha igaz az ókoriak hitvallása, hogy tudniillik jó harcos csak jó táncos lehet, akkor magunk előtt láthatjuk a táncot lejtő Balassit, a híres bajvívót és poétát. A sors iróniája, hogy a gyilkos golyó pont a táncos lábait vitte el: az Ikrek jegyébe eső halál házának kiegészítője, a Nyilas uralja épp e testtájat. A Hold, mely halála napján a Nyilas jegyének urán, a születési képletében a Mérlegben álló Jupiteren haladt át, jelzi, hogy Balassit e lőtt seb mégiscsak a vágyai birodalmába vitte át: sok baj s csalódás után bizonyára már vágyta a végső nyugodalmat.

Végh Nóra

Balassi Bálint születési képlete